recruitment | talent acquisitie

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van (met inbegrip van de toegang tot) de website www.talentop.nl die beheerd wordt door Talentop met inbegrip van de content en diensten welke via deze website ter beschikking wordt gesteld.

 

Dit beleid beschrijft welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

 

Persoonsgegevens die wij van u kunnen verzamelen

• Wij verzamelen persoonsgegevens over uw bezoeken aan de Website (met inbegrip van maar niet beperkt tot) verkeers- en locatiegegevens, weblogs en content van enquêtes, contactformulieren, andere communicatiegegevens en de bronnen waartoe u toegang heeft. Doordat wij deze persoonsgegevens verzamelen, wordt uw bezoek aan de Website in de toekomst gemakkelijker omdat wij content of diensten kunnen voorstellen die voor u relevant zijn op basis van de locatie waarvandaan u de Website bezoekt.

• Wij verzamelen alle gegevens die u ons verstrekt. Wij hebben die informatie nodig om op uw verzoek te reageren of hieraan te voldoen. Als u contact met ons opneemt, slaan wij deze correspondentie op.

• Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u direct marketing e-mailberichten te sturen. U kunt er op elk moment voor kiezen om in de toekomst geen verdere marketingberichten meer te ontvangen.

• Wij kunnen ook cookies opslaan zoals uitgebreider beschreven in ons Cookiebeleid.

 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verzameld, verwerkt en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

• om content en middelen optimaal af te stemmen op uw voorkeuren.

• om te reageren op uw verzoek of vragen als u contact met ons opneemt.

• om andere informatie te sturen die voor u van belang kan zijn

• om ons te helpen de voor u relevantste content en diensten op de Website zo te creëren te publiceren en te verbeteren.

• om te garanderen dat de via de Website geleverde content en diensten worden gepresenteerd op de wijze die voor u en uw apparaat het meest efficiënt is

• om u in staat te stellen de interactieve functies van onze Website te gebruiken, wanneer u dat wenst.

• om de Website, onze diensten en onze systemen verder te ontwikkelen en te verbeteren om u beter van dienst te zijn.

 

Het gebruiken van uw gegevens door ons zoals hierboven staat beschreven, is toegestaan door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) omdat:

• het noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen in het nastreven van de doelen zoals hierboven aangegeven, waarbij deze belangen in elk afzonderlijk geval niet zwaarder mogen wegen dan uw belangen op vlak van privacy;

• wij in sommige gevallen moeten voldoen aan onze verplichtingen volgens wet- en regelgeving, zoals bekendmaking aan de overheid, toezichthouders of regelgevings- en overheidsinstanties; of

• het in sommige gevallen noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak in het algemeen belang en, wanneer wij bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerken, deze verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer de verwerking verband houdt met persoonsgegevens die openbaar zijn gemaakt;

• deze gegevens in beperkte gevallen zijn verwerkt met uw toestemming die wij van tijd tot tijd van u verkrijgen, zoals wanneer u ervoor kiest marketingcommunicaties en nieuws te ontvangen via e-mail.

 

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dat enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profilering die rechtsgevolgen met zich meebrengen voor u, of u op vergelijkbare wijze treft.

 

Wij bewaren uw gegevens voor de duur van de vereiste periode om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen. Dit zolang nodig voor een goede dienstverlening.

 

Delen met derden

Om het efficiënt gebruik van uw persoonsgegevens te vergemakkelijken en om u de beste diensten en / of mogelijkheden te bieden, kan het soms nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Deze verstrekking van persoonsgegevens zal echter alleen in de volgende omstandigheden plaatsvinden:

 

• Aan leveranciers, (onder)aannemers en agenten: wij kunnen andere bedrijven en/of personen van tijd tot tijd contracteren of aannemen om taken namens ons uit te voeren. Voorbeelden zijn onder meer het hosten en/of bijhouden van Website Inhoud of het verschaffen van bepaalde opties die de Website biedt, het leveren van marketingdiensten of u financiële updates verschaffen op uw verzoek. Dergelijke ontvangers zullen alleen toegang hebben tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren en mogen dergelijke persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Deze ontvangers zijn onderworpen aan contractuele geheimhoudingsverplichtingen.

• Aan de overheid of rechtshandhavingsautoriteiten: Zullen wij uw gegevens delen ingeval wij van oordeel zijn dat wij daartoe verplicht zijn.

 

IP-adressen en cookies

Wij verzamelen informatie over uw computer met inbegrip van (indien beschikbaar) uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype voor systeembeheerdoeleinden. Dit zijn statistische gegevens over het surfgedrag en -patronen van gebruikers die u of enig ander persoon niet identificeren.

 

Om dezelfde reden kunnen wij informatie over uw algemene internetgebruik inwinnen door middel van cookies die op uw apparaat worden bewaard. Cookies helpen ons de Website te verbeteren en betere en meer gepersonaliseerde dienstverlening aan te bieden. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies op de Website kunt u het Cookiebeleid bekijken.

 

Indien u uw computer met anderen gebruikers deelt, raden wij u aan om de optie 'onthoud mijn gegevens' niet te selecteren wanneer de Website u die keuze biedt.

 

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen en gebruikt

Zoals uitgelegd onder “Delen met derden” hierboven, delen wij uw persoonsgegevens met de volgende derden:

 

• Externe leveranciers, (onder)aannemers of agenten: in gevallen waarin wij gebruikmaken van externe leveranciers, (onder)aannemers of agenten, blijven wij toezicht houden over uw persoonsgegevens en beschikken wij over controlemechanismen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens afdoende zijn beschermd.

 

Wij streven ernaar alle redelijke maatregelen te treffen die vereist zijn om ervoor zorg te dragen dat uw persoonsgegevens veilig worden behandeld en in overeenstemming met dit beleid.

 

Versturen wij uw persoonsgegevens naar locaties buiten de Europese Unie?

Uw persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar een of meerdere landen binnen of buiten de Europese Unie en daar worden verwerkt. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen naar landen buiten de EU doorgeven waarvan de Europese Commissie van mening is dat u daar een afdoende mate van bescherming heeft of waar Talentop passende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de privacy van uw gegevens te waarborgen.

 

Gegevensbeveiliging

Hoewel wij ons uiterste best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, dient u zich ervan bewust te zijn dat het verzenden van informatie via het internet nooit volledig veilig is en kunnen wij de veiligheid van uw persoonsgegevens die naar de Website of een derde worden verzonden, niet garanderen; om deze reden is iedere overdracht op eigen risico. Wij zullen strenge operationele procedures en adequate, technische en bedrijfsorganisatorische beveiligingsmaatregelen toepassen om ongeoorloofde toegang, verandering, verwijdering of overdracht van persoonsgegevens te voorkomen.

 

Uw rechten tot toegang tot, het wijzigen en wissen van uw persoonsgegevens

Krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u de volgende rechten:

• Het recht op toegang tot en een afschrift van uw persoonsgegevens: U heeft het recht om bevestiging te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken. Als dat het geval is, heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op bepaalde informatie over hoe die worden verwerkt. In sommige gevallen kunt u ons vragen om u een elektronisch afschrift van uw gegevens te sturen.

• Recht op het wijzigen van uw persoonsgegevens: Als u kunt aantonen dat de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken, niet correct zijn, kunt u ons vragen deze gegevens te wijzigen of op een andere manier te corrigeren.

• Recht op vergetelheid/om gegevens te laten wissen: In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. U kunt op enig moment een dergelijk verzoek indienen en Talentop zal nagaan of aan uw verzoek moet worden voldaan; dit recht is evenwel onderworpen aan wettelijke rechten of verplichten die voor ons van toepassing zijn inzake het bewaren van gegevens. In situaties waarin wij overeenkomstig de wet bepalen beslissen dat uw verzoek om uw persoonsgegevens te wissen, moet worden voldaan, zal Talentop dit zonder onnodige vertraging doen.

 

Voor het benutten van uw rechten kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: info@talentop.nl.

 

Afhankelijk van de mate waarin het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u ook het recht om uw toestemming op enig moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van uw eerdere toestemming voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen.

 

U kunt ook een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Marketingcommunicaties

Wij sturen u alleen marketingcommunicaties per e-mail als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven.

 

Wanneer wij u marketingcommunicaties per e-mail sturen, kunt u ervoor kiezen geen verdere marketingcommunicaties te ontvangen door dit per e-mail aan te geven met de volgende informatie: uw naam, uw e-mailadres, een contacttelefoonnummer, de marketingcommunicaties die u niet meer wilt ontvangen.

 

Wijzigingen van dit Beleid

De voorwaarden van dit Beleid kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen enige wezenlijke wijzigingen aan dit Privacy Beleid zullen door passende kennisgevingen daarvan op deze Website gepubliceerd worden of door contact met u op te nemen via andere communicatiekanalen.

 

Contact

Aarzel niet om eventuele vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Privacy Beleid te sturen naar talentop, e-mailadres: info@talentop.nl.

 

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via het volgende e-mailadres: info@talentop.nl.

 

mei 2018

Passie voor

talent

Contact

Talentop

Deestraat 15

4311 BE Bruinisse

T +31 6 37 27 37 29

E info@talentop.nl